ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย K มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย O จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
7 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย I มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
8 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย L มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
12 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย G มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
14 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย J มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
15 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย M มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
16 15.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย E มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย H มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย N มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย K มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย O มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
7 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย I มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
8 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย L มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย G มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
12 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย J มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
13 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย M มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย H มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย N มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย K มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย O มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
7 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย I มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
8 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย F มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย L มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย G มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
12 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย J มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
13 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย P มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
14 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย M มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
15 16.30 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย P มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย M45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 49  สาย M49 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 52  สาย M52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 58  สายที่ สาย M58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 55  สาย M55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 59  สายที่ สาย M59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
7 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 53  สาย M53 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
8 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 50  สาย M50 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย M46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 56  สาย M56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 60  สายที่ สาย M60 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
12 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย M47 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 51  สาย M51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
14 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 54  สาย M54 มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
15 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 57  สาย M57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
16 15.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย M48 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 61  สายที่ สาย M61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 63  สายที่ สาย M63 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 65  สายที่ สาย M65 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 67  สายที่ สาย M67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 68  สายที่ สาย M68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
6 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 66  สายที่ สาย M66 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
7 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 64  สายที่ สาย M64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
8 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 62  สายที่ สาย M62 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 69  สายที่ สาย M69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 71  สายที่ สาย M71 มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 72  สายที่ สาย M72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
4 11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 70  สายที่ สาย M70 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 73  สายที่ สาย M73 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 74  สายที่ สาย M74 มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 75  สายที่ สาย M75 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ