ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 16:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 16:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 16:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 16:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 10:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 12:15 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 13:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 14:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 16:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย C มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 16:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 16:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 16:45 เทนนิส - ประเภททีม  รอบคัดเลือก .None  สาย D มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 11:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
21 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
22 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
23 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
24 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
25 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
26 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
27 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
28 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
29 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
30 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
31 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
32 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
33 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
34 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
35 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
36 15:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
37 15:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
38 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
39 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
40 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
41 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
42 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
43 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
44 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
45 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
46 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
47 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
48 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
49 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
50 16:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 50 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 09:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 09:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 10:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
21 10:45 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
22 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
23 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
24 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
25 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
26 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
27 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
28 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
29 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
30 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
31 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
32 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
33 13:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
34 13:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
35 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
36 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
37 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
38 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
39 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
40 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
41 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
42 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
43 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
44 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 44 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 08:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 08:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 08:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  พบกันหมด .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  พบกันหมด .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
21 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
22 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
23 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
24 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
25 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
26 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
27 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
28 10:45 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
29 10:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
30 10:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
31 10:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
32 10:45 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
33 10:45 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
34 10:45 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
35 10:45 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
36 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
37 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
38 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
39 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
40 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
41 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
42 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
43 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
44 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
45 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
46 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
47 12:15 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
48 12:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
49 13:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
50 13:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
51 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
52 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
53 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
54 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
55 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
56 13:45 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบแรก .None สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
57 13:45 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
58 13:45 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบแรก .None มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
59 13:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
60 13:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
61 13:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
62 13:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
63 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
64 14:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
65 14:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
66 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
67 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
68 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
69 15:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
70 15:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
71 15:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
72 15:15 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
73 15:15 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
74 15:15 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
75 16:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
76 16:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
77 16:45 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 77 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
2 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
3 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
4 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
5 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
6 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
7 08:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
8 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
9 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงอันดับ 3 .None มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
10 09:15 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
11 09:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
12 09:15 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
13 09:15 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
14 09:15 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
15 10:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
16 10:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
17 10:00 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
18 10:00 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
19 10:00 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
20 10:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
21 13:00 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
22 13:00 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
23 13:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
24 13:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
25 13:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
26 13:00 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
27 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
28 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
29 14:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
30 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
31 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
32 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ