ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย E สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย H มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย F มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย F มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 18:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย E มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย H มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย E สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย F มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย H มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย H มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย B มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 18:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย G มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย E มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย F มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย C มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย D มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย E มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย F สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย C มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 15:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย G มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 17:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 18:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย F มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย W28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย F มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย W30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย G มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย W30 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย W31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย H มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย W32 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย W33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย W34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย W35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย G มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 36  สาย W36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 37  สาย W37 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย H มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 38  สาย W38 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 39  สาย W39 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 61  สายที่ สาย M61 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 62  สายที่ สาย M62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 63  สายที่ สาย M63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 64  สายที่ สาย M64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 65  สายที่ สาย M65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 66  สายที่ สาย M66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 67  สายที่ สาย M67 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 14:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 68  สายที่ สาย M68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 69  สายที่ สาย M69 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 70  สายที่ สาย M70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 71  สายที่ สาย M71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 11:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 72  สายที่ สาย M72 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย W40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41  สาย W41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 73  สายที่ สาย M73 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 74  สายที่ สาย M74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 75  สายที่ สาย M75 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42  สาย M42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ