ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 23 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 11.00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 11.00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 12.00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 12:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 13:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 13:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197 14:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
199 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
201 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
204 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
207 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
208 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
209 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
210 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
213 15:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
216 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
217 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
218 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
219 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221 15:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
224 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
226 17:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
227 17:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228 17:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229 17:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 229 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 10:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 10:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 12:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 13:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 14:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 14:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 14:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 14:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 14:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 15:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 15:30 เปตอง - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 17:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 17:45 เปตอง - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 82 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 09.00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนครพนม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 23 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 21 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
142 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 11:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 11:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 12:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 12:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 12:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 12:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
198 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
199 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
201 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
204 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
207 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
208 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
209 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
210 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
213 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยนครพนม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
216 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
217 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
218 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
219 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
224 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
226 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
227 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
230 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
231 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
232 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
233 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
234 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
235 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
236 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
237 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
238 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
239 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
240 14:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
242 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
243 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
244 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
245 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
246 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
247 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
248 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
249 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
250 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
251 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
252 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
253 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
254 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
255 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
256 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
257 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
258 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
259 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
260 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
261 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
262 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
263 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
264 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
265 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
266 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
267 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
268 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
269 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
270 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
271 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
272 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
273 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
274 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
275 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
276 15:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
277 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
278 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
279 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
280 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
281 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
282 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
283 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
284 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
285 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
286 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
287 15:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
288 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
289 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
290 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
291 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
292 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
293 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
294 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
295 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
296 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
297 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
298 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
299 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
300 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
301 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
302 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
303 17:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
304 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
305 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
306 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
307 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
308 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
309 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
310 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
311 17:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
312 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
313 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
314 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
315 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
316 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
317 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
318 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
319 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
320 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
321 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
322 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
323 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
324 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
325 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
326 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
327 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
328 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
329 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
330 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
331 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
332 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
333 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
334 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
335 20:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 335 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 10:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 10:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 12:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 12:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 12:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 12:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 12:30 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 12:30 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 12:30 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 12:30 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 14:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 16:30 เปตอง - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 17:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 18:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 19:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 54 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 17 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 08:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 09.00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 09.00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยนครพนม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 17 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 20 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 12 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 12 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 20 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 21 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยนครพนม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
199 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
201 10:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
204 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
207 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
208 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
209 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
210 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
213 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 16 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
216 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
217 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
218 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
219 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
224 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
226 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
227 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
230 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
231 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
232 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
233 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
234 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
235 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
236 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
237 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
238 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
239 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
240 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
242 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
243 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
244 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
245 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
246 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
247 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
248 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
249 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
250 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
251 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
252 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 16 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
253 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
254 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
255 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
256 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
257 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
258 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
259 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
260 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
261 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
262 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
263 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
264 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
265 12:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
266 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
267 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
268 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
269 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
270 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
271 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
272 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
273 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
274 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
275 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
276 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
277 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
278 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
279 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
280 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
281 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
282 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
283 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
284 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
285 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
286 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
287 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
288 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
289 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
290 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
291 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
292 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
293 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
294 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
295 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
296 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
297 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
298 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
299 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
300 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
301 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
302 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
303 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
304 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
305 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
306 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
307 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
308 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
309 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
310 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
311 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 13 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
312 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
313 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
314 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
315 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
316 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
317 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
318 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
319 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
320 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
321 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
322 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
323 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
324 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
325 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
326 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
327 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
328 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
329 14:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
330 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
331 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
332 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
333 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
334 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
335 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
336 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
337 15:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
338 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
339 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
340 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
341 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
342 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
343 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
344 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
345 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
346 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
347 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
348 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
349 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
350 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
351 17:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
352 17:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
353 17:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
354 17:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
355 17:30 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
356 18:30 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
357 18:30 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
358 20.00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 358 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 19 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยบูรพา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 19 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 10:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 คู่ที่ 3  สาย 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 คู่ที่ 5  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 17:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 19:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 20:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 21:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 23:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 23:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 23:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 4 คู่ที่ 5  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 184 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 12:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ