ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สายล่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สายล่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สายล่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:40 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:40 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สายบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:10 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สายล่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สายบน มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 22  สายบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:50 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 23  สายล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 24  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 25  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26  สายบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27  สายล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 16:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สายล่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สายล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 10:30 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10:50 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สายบน มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 11:15 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สายล่าง มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 11:35 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 12:05 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 12:20 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 12:50 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 13:10 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13:45 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สายบน มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13:50 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สายล่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สายล่าง มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:05 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:05 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 12:20 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:55 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 11:55 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 12:30 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:35 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 10:30 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 11:20 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 12.10 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 12:30 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 12:40 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 14:49 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ