ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 12:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 12:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 12:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบสอง คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 14:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 14:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 23 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 27 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 31 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 44 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 45 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 46 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 47 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 48 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 49 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 50 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 51 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 52 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 10:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 56 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 58 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 64 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 67 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 71 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 11:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 76 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 77 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 78 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 81 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 83 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 12:45 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 84 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 86 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 87 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 88 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 89 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 90 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 13.10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 94 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 13:10 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 13:10 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 96 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 13:10 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 97 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 91 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 92 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 98 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 99 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 13:35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 100 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 13:35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 101 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 13:35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 102 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 13:35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 13:35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 105 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 107 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 108 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 111 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 112 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 113 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 115 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 116 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 117 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 118 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 119 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 120 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 123 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 124 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 15:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 15:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 128 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 129 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 131 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 132 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 133 มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 134 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 15:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 135 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 136 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 137 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 138 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 139 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 140 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 141 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 142 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 143 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 146 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 147 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 150 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 151 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 152 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 153 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 16:55 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 154 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 16:55 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 155 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
137 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 156 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 158 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 159 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 160 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 161 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 163 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 164 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 165 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 166 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 167 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 17:45 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 17:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 169 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 17:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 170 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 17:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 171 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 172 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 174 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 18:10 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 175 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 177 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสยาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 180 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 182 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 183 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยสยาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 184 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 185 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 186 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 187 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 188 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 189 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 190 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 191 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 192 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 194 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 195 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 196 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 197 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 198 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 199 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 200 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 201 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 202 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 203 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 204 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 205 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 206 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 207 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 208 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 209 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 210 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 211 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 212 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 213 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 214 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 215 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 216 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสยาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
199 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 218 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 219 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
201 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 221 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 222 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
204 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 224 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
207 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 226 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
208 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 227 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
209 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 228 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
210 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 229 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 230 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 231 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
213 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 232 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 233 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 234 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
216 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 235 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
217 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 236 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
218 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
219 21:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 238 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220 21:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 239 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221 21:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 240 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222 21:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 241 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223 21:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 242 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 223 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 243 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 244 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 245 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 247 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 248 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 249 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 250 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 251 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 252 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 253 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 254 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 255 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 09:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 256 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 257 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 260 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 261 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 262 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:50 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 263 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 264 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 265 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 266 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 267 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 268 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 269 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 10:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 270 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 271 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 272 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 273 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 274 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 275 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 276 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 277 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 278 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 279 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 280 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 281 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 282 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 283 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 11:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 284 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 285 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 286 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 287 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 288 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 289 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 290 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 291 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 292 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 11:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 293 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 294 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 295 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 296 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 297 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 11:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 298 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 12:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 299 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 12:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 300 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 301 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 12:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 305 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 306 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 307 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 308 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 309 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 310 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 311 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 12:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 312 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 313 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 314 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 315 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 316 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 317 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 13:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 318 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 13:10 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 319 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 320 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 321 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสี่ คู่ที่ 322 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 13:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 323 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 13:35 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 324 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 13:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 325 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 13:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 326 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 327 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสี่ คู่ที่ 328 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสี่ คู่ที่ 329 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 330 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 14:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 331 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 14:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 332 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 14:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 333 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 334 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 14:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 335 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 336 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 337 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 338 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 339 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 14:25 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 340 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 341 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 342 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 343 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 344 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 345 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 346 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 14:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 347 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 15:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 348 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 15:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 349 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 15:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสี่ คู่ที่ 350 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 351 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 353 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 354 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 15:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 355 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 356 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 357 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 358 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 359 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 360 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 15:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 361 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 16:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 362 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 363 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 364 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 365 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 366 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 367 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 16:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 368 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 369 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสี่ คู่ที่ 370 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 371 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 372 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 373 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 374 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 16:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 375 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 16:55 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 376 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 16:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 377 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 16:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 378 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 16:55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 16:55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 380 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 16:55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 381 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 16:55 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 382 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 383 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 384 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 385 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 386 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 387 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 388 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 17:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 389 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 390 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 17:45 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 391 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 392 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 393 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 394 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 395 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 17:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 396 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 18:10 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 397 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 398 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 399 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 400 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 401. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 18:10 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 402 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 18:10 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 403 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 18:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 404 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 18:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 405 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 18:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 406 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 407 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 408 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 409 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 18:35 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 410 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 411 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 412 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 413 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสยาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 414 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 415 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 416 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 417 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 418 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 19:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 419 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 420 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 421 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 422 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 423 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 19:25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 424 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสี่ คู่ที่ 425 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 426 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 427 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 19:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 428 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 429 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 430 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 19:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 431 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 432 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 20:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 433 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 434 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 435 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 436 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 437 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196 20:15 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 439 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198 20:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 440 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
199 20:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 441 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200 20:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 445 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
201 20:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202 20:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 444 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203 20:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 445 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
204 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 446 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 447 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
207 21:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 449 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
208 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 450 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
209 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 451 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
210 21:05 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 452 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211 21:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 453 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
212 21:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 454 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
213 21:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 455 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 456 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215 21:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 457 มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 215 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 458 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 459 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 460 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 461 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 462 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 463 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 464 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 465 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 467 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 468 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 469 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 470 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 471 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 472 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 474 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 475 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 476 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 477 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 478 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 479 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 480 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 481 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 10:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 482 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 10:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 483 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 10:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 484 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 10:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 485 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 487 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 488 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 489 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 490 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 491 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 492 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 493 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 494 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 495 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 496 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 497 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 498 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 499 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 500 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 501 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 502 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 503 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 504 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 505 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 506 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  พบกันหมด ครั้งที่ 2 คู่ที่ 507 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 508 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 509 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 510 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 511 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 512 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 513 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 514 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 515 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 516 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 517 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 15:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 15:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 520 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 15:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 523 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 524 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 525 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 527 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 528 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 16:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 530 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 531 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 533 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 534 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 537 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 18:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 539 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 18:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 540 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 541 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 18:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 545 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 19:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 19:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 548 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 91 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 553 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 09:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 555 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 09:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  พบกันหมด ครั้งที่ 2 คู่ที่ 556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 10:25 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 10:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ