ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 1  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 7  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 6  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 8  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 16  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 22  สาย 2 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 23  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 24  สาย 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 9  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 10  สาย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 11  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 12  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 18  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 19  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 21  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 09:50 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 15  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:58 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 14  สาย 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 10.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 10:07 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 13  สาย 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 11:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 20  สาย 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 23  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสะสมคะแนน คู่ที่ 26  สาย 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 12.47 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 12.50 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 12:12 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 13.02 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 13.05 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 13.38 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 13.45 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 13.55 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 14:13 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 14:40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 15.40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 15.40 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 15.45 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 16.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 50 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 .8.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 .8.37 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08.32 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08.34 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:34 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 69 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 09:50 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 71 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 10.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 10.05 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 10.10 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย 2 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 10:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 10:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 72 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 10:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 10:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 10:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 75 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 10:45 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 76 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 11:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 11:22 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 89  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 11:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 11:38 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 88  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 11:50 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 12.48 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 92 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 13.35 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 13.50 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 90 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 91 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 13:25 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 97  สาย 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 14.36 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 14.40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 102 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 14.43 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 99 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 14.50 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 14:40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 103 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 14:40 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 14:45 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 105 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 15:15 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 15:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 107 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 15:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 16:35 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 16:50 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 17.10 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 17:10 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 17:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 114 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13.00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 13.07 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 13.08 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13.10 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 13.10 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 13.10 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 13.12 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 13.15 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 13.25 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 13.25 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 13.35 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 13:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 13:35 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 13:36 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 13:43 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 13:45 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 13:50 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 13:50 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 13:50 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 24 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 13:53 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 22 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 13:58 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 14.27 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 14:07 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 25 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 14:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 29 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 14:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 27 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 14:37 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 14:50 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 15.55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 15:10 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 15:28 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 15:55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 16.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 47 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 16.06 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 16.20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 49 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 16.20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 16.20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 51 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 16.20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 16.30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 58 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 53 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 16.48 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 16.50 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 16.55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 60 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 42 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 43 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 16:50 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 64 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 66 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 70 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 17:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 71 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 17:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 80 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 81 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 17:28 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 78 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 17:28 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 17:28 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 76 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 83 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 84 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 85 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08.38 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 08.55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 08.58 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 08.58 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 08.59 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 08:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08:57 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 09.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 09.16 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 09:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 10:02 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 10:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 10:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 10:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 10:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 11:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 11:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 13.01 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 13.30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 52 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 13.30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 55 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 13.33 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 54 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 13.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 13.37 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 57 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 13.40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 13.42 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 58 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 13.45 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 13.48 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 13:!5 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 44 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 29 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 31 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 13:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 13:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 43 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 13:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 13:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 47 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 13:17 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 48 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 46 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 13:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 49 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 13:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 50 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 13:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 14.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 14.43 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 14.44 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 88 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 14.45 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 14.50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 14.52 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 14.55 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 92 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 63 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 64 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 69 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 71 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 72 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 77 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 78 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 14:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 81 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 83 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 84 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 85 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 86 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 79 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 94 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 91 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 98 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 15.05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 99 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 15.05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 97 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 15.20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 15:13 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 101 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 15:13 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 15:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 108 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 107 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 15:25 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 15:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 15:35 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 116 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 15:35 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 117 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 119 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 120 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 115 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 110 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 15:42 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 15:45 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 122 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 15:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 15:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 15:57 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 125 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 16.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 127 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 16.05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 128 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 16.05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 129 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 16.05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 130 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 16.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 142 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 16.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 16.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 144 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 16.40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 145 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135 16.40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 146 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 16.40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 147 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 16.40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 151 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 16.45 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 150 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 16.50 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 123 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 131 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 132 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 133 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 134 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
146 16:20 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 135 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 138 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 139 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 140 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153 17.35 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 171 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 17.55 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 181 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 152 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 154 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 156 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 157 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 17:01 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 155 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 17:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 17:10 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 159 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 17:10 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 160 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 17:18 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 163 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 164 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 162 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 170 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 165 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 166 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
171 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 168 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 172 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174 18.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 178 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
175 18.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176 18.04 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 176 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
177 18.12 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 180 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 18.22 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 177 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
179 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 174 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 184 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 185 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 187 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 188 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 188 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 09:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 10.30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ