ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
6 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย F มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
7 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
9 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
10 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
11 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
12 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
13 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
14 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย H จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
15 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
16 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย F มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
6 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย G มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
7 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
9 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
10 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย H มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
11 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
12 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
13 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
14 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
15 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
16 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย G มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย H มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
6 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย H จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
7 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
9 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
10 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย E สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
11 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
12 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
13 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย F มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
14 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
15 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
16 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย H จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย H มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
3 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย H จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
6 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย H มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
7 17:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย G มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 57  สาย M57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 58  สายที่ สาย M58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
3 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 59  สายที่ สาย M59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 60  สายที่ สาย M60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 61  สายที่ สาย M61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
6 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 62  สายที่ สาย M62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
7 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 63  สายที่ สาย M63 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 64  สายที่ สาย M64 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 65  สายที่ สาย M65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 66  สายที่ สาย M66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
3 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 67  สายที่ สาย M67 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 68  สายที่ สาย M68 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 69  สายที่ สาย M69 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 70  สายที่ สาย M70 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 71  สายที่ สาย M71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ