ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย D มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย B มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 14:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย C มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย W11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย W12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย M41 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย M42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย M43 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย M44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย W13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย W14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย M45 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย M46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย W15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย W16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย M47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 09:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย W17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ