ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย H มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย N มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
5
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย K มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6
11.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย O มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
7
11.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย I มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
8
11.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย F มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9
11.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย L มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11
13.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย G มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
12
13.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย J มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
13
13.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย P มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
14
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย M มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
15
16.30
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย P มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ