รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย N รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 42
วันที่
4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
 
   
 
ครึ่งแรก
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม 8'

เตะจุดโทษ
วันชัย เพ็งวัน 55'

Remark :
3
กฤติเดช   จินดาภัทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
อานนท์  ปลื้มเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22
ยุติธรรม  ปรมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20
ดร.ปรีชา  ปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24
วิจิตร  ฤทธิธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
ขวัญ  พิกุลทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
27
ภาณุพงศ์  สืบศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
วันชัย  เพ็งวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
29
กมลวัฒน์  ภูวิชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
มนตรี  ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   
 
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
   
 
ครึ่งแรก
กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม 30'

ครึ่งหลัง
กิตติธร กลางประพันธ์ 45'
สุประวัติ  โคตรจักร 59'
จิรพงษ์ เมฆเวียน 69'

Remark :
5
กวีวัฒน์  ยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18
จักรกฤษ   ศรีทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
จิรพงษ์  เมฆเวียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
44
รังสรรค์  นามวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
พิสาร   สัมมาปราบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25
จักรวัฒน์  บุตรบุญชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46
ธวัชชัย  สิมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
99
ศักดิ์ชัย  ศรีจันทร์ดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
จิระยุทธ   เนื่องรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
วิญญู  สมอหมอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
ประยงค์  เสาร์แก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
ภานุมาศ   แสนพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
50
ประสิทธิ์  ชาระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
โชคทวี    นนท์ไพวัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19
สุประวัติ   โคตรจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
ขวัญชัย  บุญรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
วิษณุศาสตร์   อาจโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
กิตติธร  กลางประพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
วิทูรย์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23
อภิวัฒน์  สวัสดิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
45
ราชัญ  อุดมคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3
กลไกร   นาโควงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม