รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
150
Robert James  Mcevoy
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
153
บริหาร  สุวรรณเรือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
152
บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
151
ก่อพร  พันธ์ุยิ้ม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
154
สมทบ  ฐิตะฐาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
321
-
-
-
321
9
201
ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
200
ดร.สุเทพ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
199
ดร.สันชัย  อินทพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
197
ปริยสุทธิ์   วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
198
มณฑล  แสงประไพทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
338
-
-
-
338
6
172
ปกรณ์  บุญกังวาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
175
อุดม  รัตนอัมพรโสภณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
171
สิริเชษฐ์  สวัสดิ์วอ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
174
จิรัฏฐ์  บุญมามีพูล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
173
สมศักดิ์  ปุกคำดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
345
-
-
-
345
1
130
เฉลิมพล  บุญทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
129
ปรีชา  ขันติโกมล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
131
การัณย์  หอมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
132
สุนทร  นาคโนนหัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
128
กฤช  รุนรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
345
-
-
-
345
3
157
ชูศักดิ์  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
158
วิธูร  ยุตตานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
156
สุพรรณ  ยอดยิ่งยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
155
ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
159
เสวก  ชมมิ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
354
-
-
-
354
8
191
นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
190
อภิชาติ  ไตรแสง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
189
วิเชียร  คำรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
188
อดิศร  คันธรส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
187
เฉลิมชัย   ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
364
-
-
-
364
11
209
สุรเดช  ไสยกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
211
วานิช  ประเสริฐพร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
210
วรวิช  โกวิทยากร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
208
ไพโรจน์  บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
207
บรรจบ  ช่ำชอง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
366
-
-
-
366
12
224
วิทยา  อยู่สุข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
222
ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
221
จักรมาส  เลาหวณิช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
223
ประเสริฐ  เรือนนะการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
225
สุรชา  อมรพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
379
-
-
-
379
7
180
ริญญ์รภัส  มงคลพัชยาภาคย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
179
สถาพร  พฤฑฒิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
178
วิโรฒน์  ชมภู
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
177
กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
176
สุรัตน์  ไชยชมภู
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
382
-
-
-
382
10
203
ดร.ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
205
มนตรี  ขาวสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
206
อิศเรศ  สมณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
202
ฌานนท์  ปิ่นเสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
204
ดร.ภาณุมาศ  แสวงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
395
-
-
-
395
13
231
สุนทรา  กล้าณรงค์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
229
จอมภพ  แววศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
232
เกษม  ตั้นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
233
เกษม  สุริยกัณฑ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
230
วิทยา  เหมพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
399
-
-
-
399
14
235
ดร.ปกรณ์  ประจันบาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
237
ธงชัย  กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
236
ดร.พงษ์เอก  สุขใส
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
238
ธนาสุข  โฆษิตคณิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
234
ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
400
-
-
-
400
5
166
นักรบ  ระวังการณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
169
พญ. ยุพิน  ศุพุทธมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
167
วิริชดา  ปานงาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
165
ยศวิน  สกุลกรุณา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
168
วรรณชลี  โนริยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
425
-
-
-
425
15
246
อนุพงศ์   สุทธะลักษณ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
245
ทรงพล  อัตถากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
247
รังสิต  เจียมปัญญา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
244
พิชิต  ไชยมงคล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
-
-
-
-
-
4
164
ภิญญดา  ศรัทธาปิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
163
ธนทัต  สุขากูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
161
ธนากร  ทวยเศษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
160
ภิรมย์  เชนประโคน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
162
วิญญู  วิญญุนาวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified