รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
8
475
เพชรประชา   ภูทองเงิน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
473
ทรงกรด  พิมพิศาล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
471
กฤษณ์  ขุนลึก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
474
ธีระ  ภูดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
472
คมกริช  อ่อนประสงค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-
-
-
-
-
1
381
ทรงวุฒิ  คิดควร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
383
ยศพนธ์  นิตย์แสวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
382
สรายุทธ์  น้อยเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
384
ศักดิ์  ศรีพรหมไชย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
385
จักกริช  พฤษการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
318
-
-
-
318
3
423
ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
424
ต่อศักดิ์  พฤกษะริตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
420
ดร.ต้นพงศ์  แก้วคงคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
422
ดร.เสริชย์  โชติพานิช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
421
เชษฐ  พัฒโนทัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
318
-
-
-
318
2
390
พีรเดช  มาลีหอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
389
สาธิต  เจริญฉิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
387
คมกริช  เชาว์พานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
388
ประพันธ์  เกียรติเผ่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
386
สุชาติ  สุวรรณวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
332
-
-
-
332
9
491
ชยพล  แสงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
493
ประชิต  อินททะกนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
492
ธนิศร  มีสังเกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
490
ฉัตรชัย  ศรีมาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
494
อิสรภาพ  เอ็นดู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
359
-
-
-
359
6
438
เกียรติชัย  อัทธายุวัฒน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
440
ศิวัช  แย้มโสภี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
439
ปัญญา  พุดซ้อน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
441
ณัฐพงษ์  ปุระตา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
442
วิสูตร  เพ็ชรวัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
374
-
-
-
374
4
428
ดร.ทพ.ญ.มรกต  เปี่ยมใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
426
มานพ  คูหาแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
425
ดร.จุฑา  ติงศภัทิย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
429
ดร.เศษฐา  ปานงาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
427
ดร.บัญชา  พูลโภคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
376
-
-
-
376
5
432
นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
430
ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
431
ดร.สมบูรณ์  จงชัยกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
433
ดร.บัญชา  พูลโภคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
384
-
-
-
384
7
457
รัชฎา  คงคะจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
460
สหรัฐ  พุทธวรรณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
459
สมปอง  แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
456
ขจรพันธ์  พูนไชย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
458
สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
391
-
-
-
391
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified