รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
3
284
สมยศ  สีแสนซุย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
280
มานะพันธ์  พ่อยันต์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
281
ธราธิป  ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
283
สันติสุข  วรวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
282
ณรงค์ฤทธิ์  วะชุม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
347
-
-
-
347
2
269
กฤษฎา  ณ หนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
ชัยยุทธ  สุทธิดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
อิทธิพล  สิงห์คำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นครชัย  ชาญอุไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
ธวัช  สุมธิกุลสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
-
-
-
356
1
255
นคร  ทิพยาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
259
นิวิท  เจริญใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
257
รักษ์  ตนานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
256
ดิเรก  บรรณจักร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
258
ธีระพงษ์  ว่องรัตนะไพศาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
358
-
-
-
358
7
336
ชัยทัต  พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
338
สาคร  ปันตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
337
อิทธิ  อุทธวัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
340
สุทิน  ใจกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
339
ยุทธนา  มูลกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
374
-
-
-
374
8
372
พลาวัน  สรรพานิช
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
370
ดำรงค์  อมรเดชาพล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
371
นพดล  มั่นที่สุด
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
373
เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
379
-
-
-
379
5
303
พีรดล  เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
300
กรณัท  สร้อยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
301
ภานุวัฒน์  บุญยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
302
ปิยะปทีป  แสงอุไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
304
ขรรค์ชัย  หอมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
392
-
-
-
392
9
376
สุรกิจ  ทองสุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
375
ทวีศิลป์   กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
374
ชัชวาล  นิมโรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
377
อภิชาติ  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
393
-
-
-
393
4
288
ภูมินทร์  ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
286
ธนภัทร  มาลีลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
287
ชัยกร  บางศิริ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
285
ชาลี  ธรรมโสภณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
289
กาญจน์  หงษ์มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
396
-
-
-
396
6
306
บุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
305
กฤช  คำณูนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
309
รัชนี  ปุณโณทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
308
สังวาลย์  สิทธิธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
307
พิทยา  เรืองเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
417
-
-
-
417
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified