รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
3 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15 น.
สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
 
 
 
Remark :
5
อรปภา  สุพะนาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ศศิธร  องอาจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
นุชนาฎ  เลี้ยงอำนวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
17
ธัญนันท์  วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
สุมามาลย์  บรรเทิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
19
รัชนีวรรณ  จันทร์สนธิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
บุญมี  ตระกูลชัยศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16
รุ้งตวรรณ  รัตนเลี่ยม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
วิวิชชุตา  เดชรักษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
กชสร  ลือทุกข์สิ้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
Remark :
9
สุจิรา  โซ่เงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
รุจเรศ  พินธุวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
5
วชิราภรณ์  ณ พล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6
นิภาพร  ชาริโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
ลลิตา  ภูมิแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
สาวิตรี  ผิวงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7
วิมลทิพย์  เพชรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
18
ยุพา  ม่วงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
15
นฤมล  พรหมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
11
สุลาวัลย์  พันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
14
ศศิวิมล  ว่องวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
อรดี  หอมวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ