SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พรหมพร    
นามสกุล
พจนานนท์
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 
     
Sponcer