SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชัยวัฒน์    
นามสกุล
พรมรัตน์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 
     
Sponcer