SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ฉวีวรรณ    
นามสกุล
นันท์ธนะวานิช
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ลีลาศ
  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 ลีลาศ
  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
 แอโรบิก
  หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer