SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์