SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้