SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์