SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์