SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้