SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้