SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี