SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์