SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี