SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์