SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย N  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย K  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย O  คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย I  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย L  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย P  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย J  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย M  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
15.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ฟุตบอล  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer