SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M45  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย M49  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย M52  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M58  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย M55  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M59  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
11.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย M53  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบสอง
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย M50  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย M46  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
11.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย M56  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M60  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
13.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย M47  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
13.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย M51  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย M54  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบสอง
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย M57  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย M48  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
15.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ฟุตบอล  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer