SAT GRS
   
สนุกเกอร์ บิลเลียด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561

สนุกเกอร์ บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 161
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 162
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 163
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 164
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 165
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 166
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 167
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 168
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 169
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 170
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 171
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 172
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 173
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 174
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 175
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 176
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 177
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 178
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 179
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 180
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 181
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 182
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 183
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 184
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
10:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 185
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 186
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 187
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 188
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 189
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 190
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 191
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 192
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 193
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 194
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 195
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 196
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 197
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 198
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 199
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 200
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 201
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 202
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 203
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 204
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 205
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 206
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 207
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่   คู่ที่ 208
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 209
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 210
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 211
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 1   คู่ที่ 212
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 214
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 215
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2   คู่ที่ 216
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 217
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 218
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 219
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี   คู่ที่ 220
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8 ทีม
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
รวม สนุกเกอร์ บิลเลียด  59 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์ บิลเลียด
Print Day by Day Table
Sponcer