SAT GRS
   
เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
09.50
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
Sponcer