SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
08:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
08:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
14:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
15:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
17:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table
Sponcer