SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
09:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
12:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
12:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
12:40
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
13:40
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
13:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
12:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
12:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีม   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม แบดมินตัน  13 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
08:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
10:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
รวม ฟุตซอล  16 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย N  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย K  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย O  คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย I  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย L  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย P  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย J  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย M  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
15.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ฟุตบอล  16 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
12:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
12:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย G  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย H  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
15:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
15:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอล  25 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
14:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
16:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  10 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป หญิง   Heat 1
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป หญิง   Heat 1
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย   Heat 1
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง   Heat 1
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
08:30
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ว่ายน้ำ  43 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Sponcer