SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2561

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
14:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:30
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
16:15
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table
Sponcer