SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย N  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย K  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย O  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Official
ทีมชาย   สาย I  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
11.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย L  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สาย J  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Official
ทีมชาย   สาย M  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Official
รวม ฟุตบอล  13 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer