SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 17  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 18  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 20  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 21  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 22  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 24  คู่ที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 9  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 13  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 15  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 23  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 24  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 22  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 20  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 19  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 17  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 18  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 19  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 22  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 24  คู่ที่ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 23  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 9  คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
11.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
11.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 20  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 9  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
12.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
16:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 2
16:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
16:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
16:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 2
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เปตอง  228 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer