SAT GRS
   
เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย A
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
12:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบคัดเลือก
12:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบคัดเลือก
12:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบคัดเลือก
12:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบคัดเลือก
13:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบคัดเลือก
13:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
13:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบคัดเลือก
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
16:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบคัดเลือก
16:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
16:45
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table
Sponcer