SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 14  คู่ที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 18  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 20  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 21  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 22  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 24  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 13  คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 18  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 20  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 24  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 21  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 22  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 19  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 14  คู่ที่ 4
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 13  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 24  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 23  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 22  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 21  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 20  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 23  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 22  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 21  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 24  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 20  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 19  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 13  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 18  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 19  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 20  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 24  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 21  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 22  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 23  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 20  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 21  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 22  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 23  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 24  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 13  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 14  คู่ที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 18  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 19  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
11:00
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 2
13:00
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 12  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 12  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
15:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 3
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 3
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 3
18:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
20:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เปตอง  335 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer