SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
10:55
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:55
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
12:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
13:35
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer