SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M57  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M58  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
10:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M59  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
11:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M60  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
12:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M61  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M62  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสอง
14:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M63  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
15:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M64  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
16:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Sponcer