SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:20
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
12.10
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
12:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
12:40
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:49
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer