SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสอง
11:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer