SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8 ทีม
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8 ทีม
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 8 ทีม
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 8 ทีม
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เปตอง  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer