SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561    จำนวน 66 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:25
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:25
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรีฑา ชิง 63 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
เทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer