SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2117
วิสุทธิ์  มัชปาโต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.12
9.12
8.62
8.88
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Silver
1
6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1132
วิษณุ  แก้วเสม็ด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.94
7.41
8.94
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Bronze
2
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1705
ณัฐฐ์  เถาวันดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8.73
8.34
8.73
8.28
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
3
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0547
สุริยัน  หมอยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.59
8.24
7.79
8.59
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
4
13
มหาวิทยาลัยมหิดล
0734
ประดับพงษ์  กุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
8.00
8.00
7.31
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5
10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0537
วรัญญู  จันต๊ะนาเขต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.73
6.70
7.43
7.73
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6
11
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4505
ฤทธิชัย  สังฆทิพย์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
7.64
7.27
0
7.64
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4106
สัมฤทธิ์  เหมือนประโคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7.52
7.52
7.32
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1122
ปิยะพล  สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.29
7.26
7.19
7.29
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4007
ยุทธพงษ์  ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6.97
6.49
6.77
6.97
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
10
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0410
นิรันดร์  ลำงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.42
6.42
0
6.40
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
11
7
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3403
สุรชัย  น้อยคำเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10.34
0
10.34
10.26
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Gold
12
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer