SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5239
สิริพร   ต้นโนนเชียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9.40
0
9.40
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
1
9
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0109
พิชญ์สุกานต์  จรพุทธานนท์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.59
8.59
0
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
2
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1710
นารี  นิราราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25.89
25.22
25.89
25.07
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Gold
3
10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2114
วราภรณ์  สำโรงแสง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23.14
18.07
15.78
23.14
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Silver
4
3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1109
ทิพวรรณ  รอดกำเหนิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19.96
16.40
16.48
19.96
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Bronze
5
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
0756
สมจิตร  ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
19.13
18.92
14.89
19.13
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6
2
มหาวิทยาลัยนครพนม
2503
ธิดารัตน์  สารปรัง
มหาวิทยาลัยนครพนม
18.35
16.90
18.02
18.35
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7
5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0107
ประภาศรี  พุดศรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15.54
15.54
13.93
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8
14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1307
ว่าที่ ร.ต. หญิง สุธีร์ภัทร  รุณผาบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.52
0
9.93
13.52
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer