SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
8
มหาวิทยาลัยพะเยา
2606
วีระวุฒิ  คำประกาศิตกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
9.60
8.94
9.23
9.60
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Gold
1
7
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2004
เกรียงศักดิ์  แก้วทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.52
9.19
9.28
9.52
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Silver
2
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0326
มหาด  อินทร์ด้วง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.49
9.49
8.97
9.18
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Bronze
3
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0324
ภานุศักดิ์  รัตนสมภพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.41
8.50
8.92
9.41
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
4
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4202
ธำรงค์  บุญพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7.62
7.62
7.41
7.35
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1401
ชัยวัฒน์  พรมรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7.57
6.48
7.57
7.56
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0904
พิชัย  ผลอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.55
7.55
7.54
7.46
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0806
ประภวิษณ์  คงเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.94
5.93
5.94
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer