SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
9
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2119
ศศินันท์  ละวิสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23.65
0
23.65
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Gold
1
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0314
บุบผา  ไทยผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22.11
0
0
22.11
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Silver
2
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1303
จิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21.17
21.17
0
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Bronze
3
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0804
ณัฐวิรัณ  สึสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20.18
20.18
0
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
4
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0346
เพ็ญพันธุ์  แก้วพิลารมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.62
0
15.55
17.62
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1106
ฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.61
0
16.61
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6
7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1102
กรรณิการ์  ธรรมบำรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.51
13.22
15.51
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5220
พัชราภรณ์   โตประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14.78
5.53
13.64
14.78
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8
11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0803
ชุตินธร  เกิดมีสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.52
0
12.52
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9
13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0405
จุฬาณี  ถาบุญเป็ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.81
8.89
11.81
9.98
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
10
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer