SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50 น.
สนาม
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
6
J71
 
นิคม  ฟูญาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:31:00.43
Gold
17
J82
 
ปาน  สถานทุง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:32:06.68
Silver
22
J87
 
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:32:34.93
Bronze
20
J85
 
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:35:19.44
18
J83
 
อารยะ  เสนาคุณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:35:54.17
7
J72
 
สุทัศน์  วงค์ไชย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:36:05.93
25
J90
 
ประดิษฐ์  พยุงวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:36:21.69
10
J75
 
ปรีชา  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:36:35.19
3
J68
 
สมพร  นาอ่ำเพียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:37:16.68
14
J79
 
ชาติ  พาพรหมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:37:21.43
23
J88
 
สมยศ  นุ่นจำนงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:38:51.18
4
J69
 
สุรสิน  เพ็ญประจักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:39:33.17
15
J80
 
พิรุณ  กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:39:35.42
24
J89
 
ภัทระ  อินทร์รุ่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
00:39:37.43
19
J84
 
จำลอง  ภักดีวานิช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:39:44.42
5
J70
 
อุดม  โลมาอินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:39:45.20
11
J76
 
จอมพงษ์  น้อยอิ่มใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:42:00.67
2
J67
 
ธนภูมิ  นามมุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:42:02.42
13
J78
 
ทองชาย  พิมพ์เเดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:45:05.17
12
J77
 
นภดล  กสิวัฒน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:46:32.42
27
J92
 
จามิกร  มะลิซ้อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:47:29.17
28
J93
 
มงคล  ชนินทรสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:53:31.17
16
J81
 
ธีระพงษ์  วงศ์บุญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
xx:xx:xx.xx
29
J94
 
กษิดิ์เดช  สินศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
xx:xx:xx.xx
30
J95
 
สมชาติ  บุญโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
xx:xx:xx.xx
21
J86
 
สันติ  ศิริคชพันธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
xx:xx:xx.xx
1
J66
 
ภวัต  พึ่งคง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
32
J97
 
โอภาส  รักษาบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
xx:xx:xx.xx
9
J74
 
คนอง  วรรณศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
xx:xx:xx.xx
31
J96
 
เชิดศักดิ์  ศิริหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
xx:xx:xx.xx
8
J73
 
อุดมลักษณ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xx:xx:xx.xx
26
J91
 
สมเกียรติ  ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
xx:xx:xx.xx
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze -
DNS -
DNF - ออกจากการแข่งก่อนจบการแข่งขัน